Jak rozliczyć dofinansowanie wypoczynku pracownika?

Dofinansowanie wypoczynku pracownika lub jego dzieci zaliczane jest do grona świadczeń pozapłacowych, oferowanych pracownikom przez przedsiębiorców. Wymagają one odpowiedniego rozliczenia. Jak to zrobić?

Zwolnienie podatkowe

W wielu przypadkach dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 otrzymywane przez pracowników może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy:

  • Wypoczynek jest zorganizowany i ma formę wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w połączeniu z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.
  • Organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w wyżej wymienionym zakresie.

Bez względu na wysokość dofinansowania wypoczynku dzieci pracowników, można skorzystać ze zwolnienia z jego opodatkowania podatkiem PIT, jeśli środki te pochodzą z funduszu socjalnego, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub są wypłacane zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra.

Zwolnieniu podlegają dopłaty z innych niż wskazane źródeł w 2021 roku w skali roku podatkowego do kwoty 3000 zł. Jeśli dopłata będzie większa, nadwyżka ponad tę kwotę stanowi przychód pracownika, od którego przedsiębiorca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Bez względu na wysokość dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS dla pracownika i jego dzieci, nie podlega ono oskładkowaniu. Dopłaty dokonywane ze środków obrotowych pracodawcy będą jednak oskładkowane.

Dopłaty do wypoczynku pracowników i pełnoletnich członków jego rodziny

Inaczej jest z rozliczeniem dofinansowania wypoczynku pracownika i pełnoletnich, uprawnionych członków jego rodziny. Nazywane są one dopłatami w ramach tzw. wczasów pod gruszą. Mogą one korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w ramach limitu 2000 zł, liczonego w skali roku dla wszystkich świadczeń rzeczowych i pieniężnych finansowanych z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.

Jeśli pracodawca nie tworzy ZFŚS, ale dofinansowuje wypoczynek pracownika ze środków obrotowych, wartość dopłat podlegać będzie opodatkowaniu.

Pracownicze dofinansowanie wypoczynku, od którego odprowadzany jest podatek, będzie traktowane jako przychód z innych źródeł. Powstaje on w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika dopłaty. Należy od jej kwoty obliczyć zaliczkę na podatek PIT oraz składkę na ZUS.