Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Wydłużenie czasu pracy ciężarnych przed komputerem

Kobiety w ciąży mogą przez ograniczony czas pracować przed monitorem komputera, co zostało ujęte w odpowiednich przepisach Kodeksu pracy. Wkrótce ich praca przed komputerem będzie wydłużona, a to pozwoli właścicielom firm na normalne korzystanie z usług swoich pracownic, oczekujących dziecka, bez szkody dla kondycji zdrowotnej przyszłych matek i ich nienarodzonych dzieci. Więcej

Niekonstytucyjność zakazu handlu w niedziele

Zabronienie niektórym przedsiębiorcom prowadzenia sprzedaży produktów i usług w niedziele, przy jednoczesnym dopuszczeniu wyjątków od tej reguły, może uderzać w podstawowe prawa obywateli zagwarantowane im przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Czy zatem można uznać, że projektowany i szeroko omawiany zakaz handlu w niedzielę jest niekonstytucyjny? Więcej

Przepisy BHP także dla zleceniobiorców

Przepisy Kodeksu pracy w większości odnoszą się wyłącznie do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Niektóre z nich dotyczą jednak także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, m.in. zleceniobiorców. Wśród nich wymienia się przepisy BHP.

Obowiązki pracodawcy wobec zleceniobiorców

Przedsiębiorca angażujący do pracy pracownika, bez względu na to, czy wiąże go z nim umowa o pracę czy umowa zlecenie, będzie zobowiązany do zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy.

Pracodawca zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy powinien zapewnić pracownikom warunki BHP w miejscu pracy, wskazane w art. 207 § 2. kodeksu. Dzieje się tak bowiem prawo nakłada na niego obowiązek stosowania się do przepisów BHP w stosunku do wszystkich osób fizycznych, wykonujących pracę na terenie określonego zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej podstawie takie osoby są zatrudnione.

Obowiązki zleceniobiorców w kontekście przepisów BHP

Natomiast zleceniobiorca zgodnie z art. 3041 Kodeksu pracy powinien wypełniać obowiązki dotyczące BHP. Ciążą one w równej mierze na pracownikach etatowych, jak i na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy albo miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Pracownik powinien znać i przestrzegać przepisów oraz zasad BHP. Musi uczestniczyć w szkoleniach i instruktażach BHP oraz zdawać egzaminy sprawdzające. Kodeks pracy na zleceniobiorców nakłada także obowiązek poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej i przydzielonych im środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

W przypadku pracowników pracujących w szczególnie niebezpiecznych warunkach na podstawie umowy zlecenie, szczegółowe rozporządzenia mogą zaostrzać przepisy BHP i wskazywać na szerszy katalog obowiązków.

Nowa wersja zakazu handlu w niedzielę

Odkąd Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę w Polsce, mówiło się w mediach i w kuluarach sejmowych o wprowadzeniu w najbliższej przyszłości przepisów, które zakazywałyby handlu w niedzielę. Pierwszy projekt nie spotkał się z akceptacją wszystkich polityków. Obecnie w Sejmie, w specjalnie powołanej komisji znalazł się obywatelski projekt dotyczący tego samego zagadnienia. Więcej

Kto zobowiązany jest do ewidencji godzin pracy przy umowie zlecenie?

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono w Polsce nowe przepisy, które gwarantują m.in. zleceniobiorcom oraz wykonawcom umów o świadczenie usług minimalną stawkę wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Wynosi ona obecnie 13 zł brutto. Problem w tym, że dla prawidłowego rozliczenia ze zleceniodawcą, należy prowadzić ewidencję godzin pracy. Na kim spoczywa ten obowiązek? Więcej