Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Sprzedaż mieszkania wprowadzonego w firmie

Każda przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w domu, może zaliczyć amortyzację lokalu mieszkalnego do kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób możliwe jest zmniejszenie podatku dochodowego nawet o kilka tysięcy złotych rocznie. Amortyzacja to nic innego jak stopniowe wrzucanie w firmowe koszty wartości kupionego lokalu, co skutkuje znacznie niższym podatkiem dochodowym pod warunkiem właściwego rozliczenia takiej amortyzacji oraz faktu, że trwa ona krócej niż 60 lat. Jednak mieszkanie „na firmę” może być też przyczyną pewnych komplikacji podatkowych, zwłaszcza w momencie późniejszej sprzedaży takiego mieszkania. Więcej

Koszty podróży służbowej pracownika opłacone przez pracodawcę

Współcześnie w wykonywanie wielu zawodów wpisane są podróże służbowe. W związku z tym coraz częściej pracodawcy (jak i pracownicy) muszą zmierzyć się z problemem jak rozliczyć taką podróż. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy co to jest podróż służbowa, jaki wyjazd można zaliczyć do tej kategorii i jak należy go rozliczyć. Więcej

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania do przychodów pracownika z praw autorskich

Do tej pory panowało powszechne przekonanie, iż tylko umowa o dzieło zawarta z pracownikiem stwarza możliwości do korzystania z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów. Okazuje się, że możliwość korzystania z podwyższonych kosztów przysługuje również pracownikom zatrudnionym na podstawie innych umów, jak na przykład umowa zlecenie czy umowa o pracę. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się jakie warunki muszą zostać spełnione aby pracownik mógł uzyskać prawo do 50% kosztów niezależnie od rodzaju obowiązującej go umowy. Więcej

Jednolity plik kontrolny

Od pierwszego lipca 2016 r. zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzony zostanie Jednolity Plik Kontrolny (JPK). W poniższym artykule wyjaśnimy czym dokładnie jest JPK i jak ta nowa metoda kontroli wpłynie na prowadzenie ksiąg, dokumentacji i sposób rozliczania się przedsiębiorców przed fiskusem. Więcej

Jak zaskarżyć niekorzystną decyzję fiskusa?

Każdą niekorzystną decyzję podatkową podatnik ma prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego. W takich sytuacjach obowiązkowa jest kolejność konkretnych działań. Aby wnieść skargę (czyli pismo, w którym podatnik domaga się uchylenia lub stwierdzenia nieważności danego rozstrzygnięcia organu podatkowego) podatnik musi najpierw wyczerpać wszystkie dostępne opcje pozwalające na zmianę niekorzystnej dla niego decyzji. Jeśli w postępowaniu podatkowym wyczerpane zostaną wszelkie możliwości dochodzenia słuszności racji podatnika, ma prawo podjąć kroki w celu zaskarżenia postanowień fiskusa. Więcej

Ujęcie w księdze ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Przedsiębiorcy zamiast zlecać zewnętrznym firmom pranie odzieży roboczej zatrudnianych pracowników często decydują się na wypłacanie z tego tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Dla wielu pracodawców problemem jest jak ująć taki ekwiwalent w księdze przychodów i rozchodów, a dla pracowników – czy taki ekwiwalent stanowi przychód wynikający ze stosunku pracy. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się zagadnieniu ekwiwalentu z punktu widzenia pracodawcy. Więcej

Aport – Sp. z o.o.

Wspólnicy na poczet kapitału zakładowego mogą wnieść wkład do majątku spółki w postaci pieniężnej lub niepieniężnej. Taki wkład niepieniężny nazywany jest aportem (mogą to być prawa majątkowe, nieruchomości, rzeczy ruchome, wierzytelności, patenty itp. lub środki trwałe mogące przynieść korzyści ekonomiczne w dłuższym okresie). Taki środek trwały przekazywany w formie aportu rzeczowego musi zostać wyksięgowany z ewidencji wnoszącego aport i ujęty w ewidencji otrzymującego go. Wniesienie aportu jest wkładem w utworzenie lub powiększenie majątku spółki i daje prawo do udziału w jej zyskach. Więcej

Podział zysku w spółce

Podział zysków w spółce pomiędzy właścicieli zależny jest od tego jaka jest forma prawna danej jednostki. Przy podziale obowiązują pewne procedury prawne, które muszą zostać zachowane, aby taki podział był ważny . Jeśli jednostka podlega obowiązkowi badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, to musi ono zostać poddane takiemu badaniu zanim zostanie zatwierdzone przez odpowiedni organ właścicielski. Aby podział wyniku finansowego (czyli osiągniętego/wypracowanego rezultatu finansowego z działalności gospodarczej w danym roku sprawozdawczym) był ważny z mocy prawa, musi zostać podjęta (przez ten sam organ) właściwa uchwała o podziale zysku (lub pokryciu straty jeśli taka sytuacja ma miejsce). Warto zaznaczyć fakt, że w sytuacji jeśli biegły rewident wyda opinię negatywną o badanym sprawozdaniu, to w takiej jednostce prawnej nie można dokonać podziału wyniku finansowego. Przyjrzyjmy się teraz jak wygląda podział (lub pokrycie) wyniku finansowego w zależności w spółkach o konkretnych formach prawnych. Więcej