Kategoria: uncategorized

Kiedy można zastosować 0 proc. stawki VAT przy WDT?

W przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w skrócie WDT można zastosować 0 proc. stawkę VAT, ale konieczne jest spełnienie pewnych, określonych przepisami warunków. Jakie wymogi trzeba zrealizować?

Warunki uprawniające do 0 proc. stawki VAT w WDT

Podstawą do zastosowania 0 proc. stawki VAT przy WDT jest ustawa o VAT. W art. 42. ust. 1 tejże ustawy wskazano, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów co do zasady podlega opodatkowaniu stawką VAT 0% w przypadku łącznego spełnienia trzech warunków:

  • nabywca powinien posiadać ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy,
  • podatnik przed końcem terminu do złożenia deklaracji podatkowej ma w swojej dokumentacji dowody, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE,
  • podatnik składający deklarację podatkową jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Jak rozumieć wymóg dokumentacji związanych z dokonaniem dostawy towarów do innego kraju UE?

W przypadku WDT należy przedstawić dokumenty, które będą to potwierdzały. Mogą mieć one formę dokumentów przewozowych czy specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, ale też akceptowalna jest korespondencja handlowa z nabywcą, dokument potwierdzający zapłatę za towar oraz dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru.

W ustawie o VAT wymieniono podstawowy katalog dokumentów, ale nie jest on zamknięty. Organy skarbowe mogą dopuścić jako dowód właściwie wszystko, co może wyjaśnić sprawę, a nie jest sprzeczne z prawem.

Jawność płac w firmie – czy pracodawca może ujawnić wysokość wynagrodzenia pracowników?

W Norwegii czy w Szwecji kilka lat temu wprowadzono całkowitą jawność płac obywateli, dla zapewnienia lepszej kontroli nad opłacaniem podatków. W Polsce jednak zdecydowana większość pracodawców, jak wynika z wielokrotnie prowadzonych badań, nie chce takiej samej transparentności w zakresie systemów wynagrodzeń. Czy pracodawca może w ogóle autonomicznie podjąć decyzję o ujawnieniu wysokości płac swoich pracowników? Czy to od niego będzie zależała jawność wynagrodzeń w przedsiębiorstwie? Więcej

Skąd wynikają różnice inwentaryzacyjne i jak je rozliczać?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy muszą ewidencjonowa

zdarzenia gospodarcze i zapisywać je na odpowiednich kontach księgowych. Między innymi firma musi ewidencjonować majątek przedsiębiorstwa, ale stany ewidencyjne poszczególnych składników majątku niekiedy różnią się na kontach księgowych i w rzeczywistości. Jeśli zostaną ujawnione w wyniku prac inwentaryzacyjnych, wówczas księgowa powinna je wyjaśnić i prawidłowo rozliczyć. Więcej

Jak sprawdzić, czy nie zalegam ze składkami ZUS?

Posiadanie jakichkolwiek zaległości w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może obecnie narazić przedsiębiorcę na wiele problemów. Od 1 stycznia 2018 roku bieżące wpłaty składek w pierwszej kolejności będą pokrywały właśnie długi w ZUS, a później wpłata będzie rozdysponowana na aktualne płatności. Dlatego najlepiej, aby przedsiębiorca jak najszybciej sprawdził, czy nie zalega w ZUS ze składkami. Jak tego dokonać? Więcej

Zaliczanie składek ZUS na poczet zaległości – zmiany w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku zmianom uległy zasady zaliczania wpłat na ZUS na poczet odpowiednich składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ma to związek z rozporządzeniem z dnia 21 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej