Czy odszkodowanie dla pracownika rozliczać w ramach kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z ustawą o PIT, kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Czy w definicji tej mieszczą się również koszty odszkodowań dla pracowników? Czy przedsiębiorca będzie mógł je zaliczyć do grona kosztów podatkowych, obniżając wysokość podatku należnego fiskusowi?

Odszkodowanie należne po rozwiązaniu stosunku pracy

Przedsiębiorca na mocy zawartej umowy o pracę ma wiele obowiązków w związku zatrudnieniem pracowników. Musi wypłacać im wynagrodzenie, ale również zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki.

Po rozwiązaniu umowy o pracę nie od razu przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązków względem pracownika. Zdarza się, że przysługiwać może odszkodowanie od zatrudniającego – wynegocjowane z nim lub wywalczone na drodze sądowej, w sądzie pracy. Najczęściej nieprawidłowości powstałe w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę i zakończeniem stosunku pracy powodują, że takie odszkodowanie wchodzi w grę.

Odszkodowanie może należeć się zwolnionemu pracownikowi w przypadku:

  • Nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika lub naruszającego przepisy dotyczące wypowiadania umów – odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, zależnie od okresu wypowiedzenia przy umowach na czas nieokreślony; w przypadku umów na czas określony odszkodowanie będzie wynosić tyle, ile wynagrodzenie za okres, do którego miała trwać umowa, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

  • Powstania roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie bądź wydaniem niewłaściwego, zawierającego błędy świadectwa pracy – odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, ale maksymalnie za okres 6 tygodni.

  • Zawarcia po ustaniu stosunku pracy umowy o zakazie konkurencji – odszkodowanie nie może być niższe niż 25 proc. otrzymanego przed ustaniem stosunku pracy wynagrodzenia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Czy odszkodowanie dla pracownika jest kosztem uzyskania przychodów?

Istnieją szczegółowe przepisy dotyczące tego, kiedy pracownikowi może należeć się odszkodowanie od zatrudniającego po ustaniu stosunku pracy. Czy jednak taki koszt ponoszony przez przedsiębiorcę będzie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują, że kosztem podatkowym są wydatki poniesione w ścisłym związku z przychodem firmy.

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 kwietnia 2018 roku (0114-KDIP2-2.4010.65.2018.2.AS) wynika, że odszkodowanie nie jest kosztem związanym z uzyskaniem przychodu ani zachowaniem lub zabezpieczenia jego źródła. Jako takie nie może więc być wprowadzone do katalogu kosztów uzyskania przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *