Jaki VAT przy dostawach świadczonych w sposób ciągły?

Dostawa towarów w trybie ciągłym to taka, która realizowana jest w sposób ciągły, w drodze świadczeń częściowych, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Jak w przypadku takich dostaw naliczać i rozliczać podatek VAT?

Dostawy ciągłe zdaniem NSA

NSA odniósł się 11 kwietnia 2017 roku do kwestii dostaw ciągłych i ich opodatkowania podatkiem VAT. Wskazał w nich, że dostawy o charakterze ciągłym to ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w ustalonym okresie, wynikających z zawartych między stronami umów. Dostawca w takim przypadku zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz ściśle określonych towarów, według ustalonego harmonogramu.

Obowiązek podatkowy w dostawach ciągłych

Fiskus stoi na stanowisku, że podatnik powinien dopełnić obowiązku podatkowego w przypadku dostaw ciągłych, który powstaje w obrębie każdej transakcji, w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Zasadniczo w art. 19 a ust. 1 ustawy o VAT ustalono, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usług. W ust. 3 tego samego przepisu przewidziano odstępstwo od powyższej reguły, zgodnie z którym w przypadku świadczenia tzw. usług ciągłych uznaje się je za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się ustalone między stronami płatności lub rozliczenia. Powołując się na art. 19a ust. 4 ustawy o VAT, wyjątek ten powinien mieć zastosowanie także dla ciągłych dostaw towarów.

Jeśli można wyodrębnić daty i ilości dostawy towarów w poszczególnych rozliczeniach, to podatnik powinien wystawić fakturę do każdej odrębnej transakcji i dla niej naliczyć podatek VAT.