Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne z ZUS?

Starsi pracownicy, którzy znajdują się w wieku przedemerytalnym, a stracą dotychczasową pracę, mogą uzyskać świadczenie przedemerytalne z ZUS. Jakie warunki muszą być przy tym spełnione i ile wynosi takie świadczenie w 2024 roku?

Zasady przyznawania świadczeń przedemerytalnych w 2024 roku

Osoby, które straciły pracę nie z własnej winy, z przyczyn od siebie niezależnych, tuż przed uzyskaniem prawa do powszechnej emerytury, nie są pozostawione same sobie. Środki na utrzymanie mogą uzyskać w ramach zasiłku przedemerytalnego. Jest on elementem wsparcia socjalnego wypłacanego do czasu uzyskania przez takie osoby głównego świadczenia.

Zasiłek przedemerytalny jest równocześnie przyznawany także tym osobom, które pobierały przez pięć lat rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale również po ogłoszeniu upadłości działalności gospodarczej.

Podstawa prawna dla przyznania świadczenia przedemerytalnego z ZUS

Wszystkie warunki przyznawania prawa do zasiłku przedemerytalnego reguluje ustawa o świadczeniach przedemerytalnych. Art. 2 ust. 3 ustawy wskazuje, że świadczenie emerytalne będzie przysługiwało każdej osobie, która:

 • pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni,

 • nadal jest zarejestrowana w UP jako osoba bezrobotna,

 • w okresie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnienia przyjęcia odpowiedniego zaoferowanego jej zatrudnienia,

 • złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia o 180-dniowym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

 • złożyła wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia m.in. w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, jeśli w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wykonywała inną pracę zarobkową w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia,

 • złożyła wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, gdy wykonywanie ich ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Kto otrzyma świadczenie przedemerytalne?

Prawo do wypłaty zasiłku przedemerytalnego na swój wniosek składany do ZUS mają osoby:

 • zatrudnione na umowę o pracę, które utraciły ją w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • prowadzące uprzednio pozarolniczą działalność gospodarczą, które ogłosiły jej upadłość,

 • które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy,

 • które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę.

Warunkiem, by np. osoba zwolniona z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, otrzymała zasiłek przedemerytalny jest to, by:

 • przepracowała w danej firmie co najmniej 180 dni,

 • ukończyła odpowiedni wiek (56 lat dla kobiety i 61 lat dla mężczyzn),

 • miała wymagany staż pracy wynoszący minimum 20 lat u kobiet i minimum 25 lat u mężczyzn.

Zasiłek należy się też osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 180 dni, ukończyła co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, oraz ma okres pracy uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

Wiek uprawnionego do świadczenia nie ma znaczenia, jeśli rozwiązano z nim stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 180 dni i miał staż pracy wynoszący minimum 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Kolejną możliwością nabycia prawa do zasiłku przedemerytalnego jest to, by do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji czy niewypłacalności pracodawcy, taka osoba była zatrudniona przez co najmniej 180 dni i posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Od 1 marca 2024 roku zasiłek przedemerytalny wynosi 1794,70 zł brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *