Jakie są zasady zwolnień grupowych i jakie odprawy muszą otrzymać zwalniani pracownicy?

Pracodawca w ramach realizacji redukcji etatów, np. przy zmianie modelu działalności czy przy problemach finansowych, może zastosować zwolnienia grupowe. W takim przypadku zwalnia co najmniej kilku pracowników w tym samym czasie, a przy tym mają oni prawo do odprawy. Jakich obowiązków musi dopełnić przy zwolnieniach grupowych?

Zasady zwolnienia grupowego

Przy zwolnieniu grupowym pracodawca w jednym czasie rozwiązuje umowy o pracę z co najmniej kilkoma zatrudnionymi, ale nawet i przy zwalnianiu 5 czy 10 pracowników wcale nie jest pewne, że będziemy mieli do czynienia ze zwolnieniem grupowym. Muszą być bowiem spełnione określone założenia:

  • Pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników.

  • Zwolnienie obejmuje co najmniej 10 pracowników, przy stanie zatrudnieniu 100 pracowników, albo 10 proc. pracowników, jeśli pracodawca zatrudnia od 100 do 300 pracowników lub 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników i więcej.

  • Pracownicy muszą być zwolnieni w okresie nieprzekraczającym 30 dni.

  • Rozwiązanie umowy o pracę następuje z przyczyn niedotyczących pracowników – w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracodawcy, ale tak zwalnianych pracowników musi być co najmniej 5.

Wysokość odpraw przy zwolnieniu grupowym

Pracownicy objęci zwolnieniami grupowymi mają prawo do uzyskania odprawy pieniężnej, zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy. Maksymalna wysokość odprawy nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania umowy.

Wysokość odprawy ustala się na takich samych zasadach, jak wysokość ekwiwalentu za urlop. Znaczenie ma okres zatrudnienia zwalnianego pracownika u danego pracodawcy:

  • Zatrudnienie przez okres krótszy niż 2 lata – odprawa w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia.

  • Zatrudnienie przez okres od 2 do 8 laty – odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia.

  • Zatrudnienie ponad 8 lat – odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Odprawy dla zwalnianych pracowników w ramach zwolnień grupowych powinny być wypłacone niezwłocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *