Którzy przedsiębiorcy mogą starać się o subwencje w czasie pandemii?

Wprowadzenie lockdown`u w Polsce z powodu pandemii COVID-19 spowodowało, że wielu przedsiębiorców z dnia na dzień musiało zamknąć swoje firmy i straciło źródło dochodów. Rząd wprowadził liczne programy, które mają pomóc polskiej gospodarce i firmom w podniesieniu się po okresie kryzysu spowodowanego koronawirusem. Jednym z elementów tzw. Tarczy finansowej PFR wprowadzonej przez rząd są subwencje. Którzy przedsiębiorcy mogą się o nie ubiegać?

Subwencja finansowa PFR

Przedsiębiorcy mogą starać się w ramach Programu Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju o subwencję finansową udzielaną na podstawie stosownej umowy. Subwencja ma charakter bezzwrotny, uzależniony jednak od tego, czy przedsiębiorca spełni dodatkowe warunki. Szacuje się, że nawet do 75 proc. otrzymanej subwencji może nie podlegać w ogóle zwrotowi.

Subwencje będą udzielane na pokrycie kosztów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, czyli koszty stałe i codzienne, takie jak zapłata czynszu za wynajmowany lokal, wypłata wynagrodzeń pracowników, pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów itp.

Jednocześnie PFR podkreśla, że uzyskana subwencja będzie mogła być wykorzystana na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości otrzymanej subwencji, ale nie można jej spożytkować na dokonanie rozliczeń z podmiotami powiązanymi.

Dla kogo subwencje?

PFR informuje, że kieruje subwencje do przedsiębiorców zaliczanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 w Polsce. Z programu wyłączeni są samozatrudnieni, ponieważ pomoc w ramach wsparcia dla mikrofirm liczona jest m.in. w oparciu o liczbę zatrudnionych pracowników. Na jednoosobową działalność gospodarczą subwencja z Tarczy finansowej nie będzie należna.

Subwencja może zostać przyznana dla przedsiębiorcy, jeśli łącznie spełnia wszystkie następujące warunki:

  • Na dzień 31 grudnia 2019 roku mieli status mikrofirmy, czyli zatrudniali co najmniej 1 pracownika i nie więcej niż 9 pracowników, bez uwzględnienia osoby beneficjenta, a roczny obrót firmy lub suma bilansowa za 2019 roku nie przekraczała kwoty 2 mln euro.
  • Odnotowali spadek obrotów gospodarczych, czyli przychodów ze sprzedaży, o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
  • Prowadzili działalność na dzień złożenia wniosku i nie złożyli wniosku o likwidację lub upadłość czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Posiadali rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, byli zarejestrowani w Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku.
  • Nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień składania wniosku.
  • Nie prowadzili działalności w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczeniem bądź naruszeniem wolności indywidualnej lub/oraz praw człowieka.

Dla ustalenia wysokości subwencji z Tarczy finansowej PFR ważne jest to, ilu zatrudnionych miał przedsiębiorca. Za pracownika pod tym względem uważa się osoby związane z firmą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, ale bez uwzględniania pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem czy osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Analogiczne zasady przyznawania subwencji dotyczą MŚP.