Staż urlopowy – jak się go liczy?

Od długości uzyskanego stażu urlopowego zależy, czy pracownikowi będzie przysługiwało 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego. Do stażu tego wlicza się nie tylko okresy pracy zawodowej, ale i np. edukacji.

Podstawowy wymiar stażu urlopowego

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługiwać będzie nieprzerwany urlop wypoczynkowy w odpowiednim względem jego stażu urlopowego wymiarze. Jeśli pracownik był dotychczas zatrudniony przez mniej niż 10 lat, przysługuje mu w danym roku kalendarzowym tylko 20 dni urlopu, zaś przy stażu pracy powyżej 10 lat będzie to już 26 dni wolnego od pracy.

Do stażu pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, u różnych pracodawców, bez względu na występujące pomiędzy nimi ewentualne przerwy oraz na sposób ustania stosunku pracy.

Natomiast do podstawowego stażu pracy nie wlicza się okresów, w których dana osoba:

 • prowadziła własną działalność gospodarczą, bez względu na jej formę prawną,
 • wykonywała pracę w ramach zawartych umów zlecenie oraz umów o dzieło.

Edukacja a staż urlopowy

Pracownicy po studiach wyższych mają „na starcie” 8-letni staż urlopowy, pomimo braku wykonywania jakiejkolwiek pracy. Jak to możliwe? Otóż staż urlopowy zwiększa się dzięki okresom ukończonej nauki w szkołach. Zgodnie z art. 155 Kodeksu pracy okresy nauki przelicza się w sposób następujący na potrzeby oszacowania stażu urlopowego:

 • 3 lata – z tytułu ukończenia zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej – zaliczeniu podlega przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, maksymalnie 3 lata,

 • 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej – zaliczeniu podlega przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, maksymalnie 5 lat,

 • 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych,

 • 4 lata – z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej,

 • 6 lat – z tytułu ukończenia szkoły policealnej,

 • 8 lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Okresy te nie podlegają zsumowaniu, jeśli więc dana osoba ukończyła szkołę policealną i wyższą nie zaliczy do stażu urlopowego 14 lat, a tylko 8.

Do wymiaru urlopu wlicza się także okres:

 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

 • pobierania stypendium,

 • prowadzenia gospodarstwa rolnego,

 • odbywania służby wojskowej,

 • pracy nakładczej,

 • wykonywania odpłatnego zatrudnienia przez skazanego.

Jeśli równolegle pracownik pracował i uczył się, to wlicza się do stażu urlopowego albo okres zatrudnienia, albo okres nauki, zgodnie z tym, co jest korzystniejsze dla pracownika.