Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Jak ująć w księgowości dotacje do środków trwałych?

Przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania na różne cele, np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej i jej rozwój, dotacje z urzędów miejskich, czy gminnych, jak i z wielu funduszy strukturalnych unii europejskiej. Pozyskanie dotacji to jedno, a rozliczenie jej pod względem księgowym to zupełnie inna kwestia. Dotacja wywołuje bowiem skutki w zakresie podatku VAT i PIT. Jak zatem ująć w księgowości dotację do środków trwałych? Więcej

Na czym polega split payment i kiedy będzie obowiązywał w Polsce?

Split payment jest mechanizmem podzielonej płatności, jaki w wielu krajach obowiązuje w zakresie podatku VAT. Wkrótce zacznie funkcjonować także i w Polsce, przez co przyczyni się do uszczelnienia całego systemu podatkowego.

Zasady funkcjonowania split payment

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że split payment to mechanizm podzielonej płatności, polegający na tym, że każda płatność za nabyty towar lub usługę będzie podzielona na:

  • kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wpływającą na rachunek rozliczeniowy lub rozliczaną w inny sposób,

  • kwotę odpowiadającą wartości podatku VAT, która będzie płacona na specjalnie stworzony w tym celu rachunek VAT.

Takie płatności realizowane są wyłącznie przez płatników podatku VAT w transakcjach B2B, czyli pomiędzy przedsiębiorcami.

Z rachunku VAT przedsiębiorcy nie będą mogli korzystać w sposób dowolny. Rachunek założony w banku lub w SKOK-u będzie własnością podatnika, ale będzie on mógł ze środków zgromadzonych na nim zapłacić jedynie zobowiązanie z tytułu podatku VAT do urzędu skarbowego lub dokonać zapłaty kwoty odpowiadającej wartości podatku VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

Od 1 kwietnia 2018 roku w Polsce

W Polsce system split payment będzie dobrowolny, a jeśli nawet przedsiębiorca decyduje się na taki tryb rozliczania płatności, może wskazać dowolne faktury, które w ten sposób rozliczy. Zachętą dla płatników podatku VAT dla korzystania z mechanizmu split payment będzie to, że w stosunku do jego uczestników nie będą stosowane przepisy związane z niektórymi sankcjami oraz o odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT.

Ministerstwo finansów chciało wprowadzić taki system podzielonych płatności w Polsce, aby przeciwdziałać w bardziej wszechstronny i skuteczny sposób nadużyciom i oszustwom podatkowym, a przy tym eliminować ryzyko niepłacenia podatków VAT.

Czy pracodawca może zmienić termin wypłaty wynagrodzenia pracownikowi?

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacać wynagrodzenie dla swoich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę co najmniej raz w miesiącu. Informację o terminie wypłaty pensji pracodawca powinien zawrzeć w układzie zbiorowym, w regulaminie pracy lub w informacji dołączanej do umowy o pracę. Czy termin wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie? Więcej