Kategoria: Podatki

Koszty i przychody związane ze złomowaniem wyrobów

            Ustawa o rachunkowości, w art.3 ust1 pkt 12, jasno określa definicję aktywów: są nimi kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, które posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstałe w wyniku minionych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Zapasy, również wyroby gotowe, które utraciły nieodwracalnie możliwość zbycia, nie spełniają opisanego wymogu, gdyż nie przyniosą w przyszłości wpływu do jednostki przewidywanych korzyści ekonomicznych. W ewidencji, tego typu wyroby należy wyksięgować z ewidencji bilansowej i odnieść ich wartość w ciężar kosztów operacyjnych. Więcej

Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki, które ponosi firma na kupno pakietów medycznych, z których korzystają pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników, stanowią koszty uzyskania przychodów.
Koszty pracownicze, jakimi są wydatki na pakiety medyczne dla pracowników, są jednocześnie kosztami podatkowymi. Swym zakresem obejmują: wynagrodzenia zasadnicze, różnego rodzaju nagrody dla pracowników, premie, diety, także wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Kosztami pracowniczymi są również wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników, również te dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników, gdyż to świadczenie jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą. Więcej

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w spółce kapitałowej – PIT, ZUS, CIT oraz ewidencja księgowa

Nieodpłatne pełnienie swoich funkcji przez członków rady nadzorczej wolne jest od jakichkolwiek procedur formalnych. Jednak już przy pobieraniu wynagrodzenia, należy pamiętać, aby zostało ono właściwie rozliczone na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak to jeszcze nie koniec – pozostaje kwestia rozliczenia wynagrodzenia w kosztach uzyskania przychodów, w ewidencji księgowej podmiotu, gdzie funkcjonuje rada nadzorcza. Więcej

Intrastat

Intrastat jest systemem gromadzenia informacji statystycznych dotyczących obrotu handlowego miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, dotyczy to wysyłki i przewozów towarów wspólnotowych, które nie są przedmiotem zgłoszenia celnego. Więcej