Intrastat

Intrastat jest systemem gromadzenia informacji statystycznych dotyczących obrotu handlowego miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, dotyczy to wysyłki i przewozów towarów wspólnotowych, które nie są przedmiotem zgłoszenia celnego.

W systemie, organem do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy, czy to związane z wezwaniami, upomnieniami, czy w sprawach postępowań dotyczących kar pieniężnych jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.

Do systemu intrastat należy zgłaszać fizyczny przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego oraz wówczas, gdy towar przekracza granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Zgłoszeniu podlegają następujące towary:

  • takie, które wywożone są z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego (z wyjątkiem towarów pozostających w zwykłym obrocie pomiędzy państwami członkowskimi), dotyczy to towarów, które objęte są w państwie członkowskim procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną

  • takie, które przywożone są, wwożone do państwa członkowskiego, towary, które pierwotnie zostały wysłane z innego państwa członkowskiego. Do tej grupy towarów zalicza się towary wspólnotowe, wyłączając towary, które pozostają w zwykłym obrocie pomiędzy państwami członkowskimi, a zalicza się do nich towary uprzednio umieszczone w danym państwie członkowskim wysyłki zgodnie z procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną, jeżeli te towary zostały otrzymane zgodnie z procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną lub dopuszczone do swobodnego obrotu w państwie członkowskim przywozu.

Celem ustalenia obowiązku sprawozdawczego, należy dokonać porównania wartości dokonanego przywozu i wywozu towarów z wysokością progów statystycznyc . Sposób takiego porównania wygląda następująco:

  • wartość transakcji, która powinna być zaliczana jako przywóz w systemie intrastat, uznawanej również jako wewnątrzwspólnotowe nabycie według przepisów o podatku od towarów i usług, uznawana jest kwota, która jest podstawą ich opodatkowania podatkiem VAT (bez kwoty podatku). Wówczas, gdy do tej kwoty wliczony jest podatek akcyzowy, to należy go pominąć przy wyznaczaniu wartości tej transakcji

  • wartość transakcji, która powinna być zaliczana do wywozu intrastat, uznawanej również jako wewnątrzwspólnotowa dostawa zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, uznawana jest kwota, która jest podstawą opodatkowania podatkiem VAT bez wliczania tego podatku. Wówczas, gdy do podstawy opodatkowania wliczony jest również podatek akcyzowy, to należy go pominąć przy wyznaczaniu wartości tej transakcji.

  • wartość pozostałych transakcji, które zaliczane są do wywozu lub przywozu w systemie intrastat uznaje się oszacowaną przez podmiot aktualną wartość towarów. Wartość taka ustalana jest w ramach zwykłej transakcji kupna-sprzedaży. Jeżeli wywożeniu lub przywożeniu ulegają towary po uszlachetnieniu, to do ich wartości fakturowej trzeba doliczyć wartość usługi uszlachetniania.

Obowiązek sprawozdawczy należy odrębnie ustalać dla przywozu i dla wywozu.

Obowiązek podatkowy powstaje wówczas, gdy:

  • wartość przywożonych lub wywożonych towarów w roku poprzednim niż rok sprawozdawczy będzie wyższa niż wartość, która została określona odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo dla statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok – w tak określonym przypadku zgłoszenia należy dokonać rozpoczynając od zgłoszenia za pierwszy miesiąc roku sprawozdawczego, aż do zgłoszenia za ostatni miesiąc roku sprawozdawczego.

  • wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów w danym roku sprawozdawczym będzie wyższa niż określona odpowiednio dla danego statystycznego progu podstawowego w przywozie albo dla danego statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy. W tak opisanym przypadku należy dokonywać zgłoszenia poczynając od zgłoszenia za okres sprawozdawczy, w którym został przekroczony statystyczny próg podstawowy.

Zgłoszeń w systemie intrastat nie muszą dokonywać:

  • podmioty, których wartość obrotów w przywozie lub w wywozie w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy i w roku bieżącym nie przekroczyły statystycznego progu podstawowego obowiązującego w roku bieżącym.

  • Podmioty, które zawiesiły działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Warunkiem jest dokonanie ostatniego zgłoszenia za okres sprawozdawczy, w którym przypada pierwszy dzień zawieszenia wykonywania działalności. Natomiast, gdy w okresie zawieszenia nie dokonywane są przywozy lub wywozy towarów, to nie ma obowiązku składania zgłoszeń do końca trwania zawieszenia. Jeżeli w okresie zawieszenia dokonany zostanie obrót towarami z zagranicą, który podlega zgłoszeniu do systemu intrastat, to zgłoszenia dokonuje się za okresy sprawozdawcze, w których dokonano przywozów i wywozów. Natomiast po upływie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej lub gdy wykonywanie działalności gospodarczej zostanie wznowione przed upływem tego okresu, to osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń, rozpoczynając od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, o ile nadal istnieje obowiązek dokonywania zgłoszeń.

Osoba zobowiązana, o której tutaj mowa, która zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej i w związku z tym faktem zaprzestała dokonywania zgłoszeń, powinna przesłać organowi celnemu informację o okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej maksymalnie w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, w którym zostało zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej.

Okresem sprawozdawczym, o którym tutaj mowa jest miesiąc kalendarzowy, w którym miało miejsce fizyczne opuszczenie terytorium statystyczne państwa członkowskiego lub zostały wprowadzone na terytorium statystyczne państwa członkowskiego.

Zgłoszenie za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po danym okresie. Jeżeli 10. dzień przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin zgłoszenia upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu.

Istnieje również możliwość dokonywania częściowych zgłoszeń – warunkiem jest uzyskanie po zsumowaniu wartości całego obrotu towarowego za dany okres sprawozdawczy oraz dokonanie ostatniego częściowego zgłoszenia do 10. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej – taka forma jest podstawową formą zgłoszenia lub w formie pisemnej – takiego zgłoszenia dokonuje się tylko w uzasadnionych przypadkach i najpierw należy poinformować o zastosowaniu takiej formy zgłoszenia organ celny.

Jako załączniki, do zgłoszenia nie należy dokonywać żadnych umów, faktur, ani listów przewozowych, ani innych dokumentów na podstawie których deklarowane są dane.

Warunkiem niezbędnym do dokonania zgłoszenia elektronicznego jest zarejestrowanie w PDR lub dokonanie aktualizacji danych osobowy zobowiązanej w powiązaniu z jej przedstawicielami lub osobami upoważnionymi do dokonania zgłoszenia oraz uzyskanie przez osobę upoważnioną do dokonania zgłoszenia o którym mowa, loginu i hasła, dopuszczalnie klucza do bezpiecznej transmisji danych.

Według przepisów z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 roku, osoba, która jest zobowiązana do dokonywania zgłoszeń intrastat podaje wartość fakturową w złotówkach. Wówczas, gdy na fakturze podana jest wartość w odmiennej walucie, to kwotę faktury należy przeliczyć na złote polskie. Przeliczenia należy dokonać na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad, które zostały określone dla celów podatku od towarów i usług lub zasad określonych związanych z cłem.

Ponadto wartość z faktury podaje się w pełnych złotych. Zaokrąglenia do pełnych złotówek należy dokonać w taki sposób, że końcówki poniżej 50 gr pomija się, a te wynoszące 50 gr i więcej należy podnieść do pełnych złotych.