Jak przeprowadzana powinna być zmiana zakładowych warunków płacowych?

Podstawowym prawem każdego pracownika jest godne wynagrodzenie za wykonaną pracę. Stawka powinna być wskazana już w umowie o pracę, ale w przedsiębiorstwach znajdują się również regulaminu wynagradzania i układy zbiorowe pracy, które regulują kwestie związane z zarobkami zatrudnionych. Jeśli pracodawca chce zmienić zakładowe warunki płacowe, powinien to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem i dochować wymaganych formalności.

Ustalanie warunków płacowych

To, ile zarabia dana osoba w zakładzie pracy, wynika nie tylko z jej umowy zawartej z pracodawcą, ale również z przepisów zakładowych. Nawet jeśli w umowie nie ma pewnych elementów wynagrodzenia, a znajdują się one w przepisach zakładowych, to dotyczą każdego zatrudnionego w zakładzie. Dlatego zmiana regulaminu wynagradzania pociąga za sobą konieczność zmiany umowy o pracę, choć tylko wtedy, gdy jest ona niekorzystna dla zatrudnionego.

Podobnie jest w przypadku, gdy w danym miejscu obowiązuje układ zbiorowy pracy. W przedsiębiorstwach po osiągnięciu stanu zatrudnienia wynoszącego co najmniej 50 pracowników lub od 20 do 49 pracowników, jeśli zażąda tego zakładowa organizacja związkowa, wprowadzane są warunki wynagradzania za sprawą regulaminu wynagradzania. Możliwe jest zawarcie takich warunków również w układzie zbiorowym pracy, którego stronami są pracodawca i zakładowa organizacja związkowa.

Tryb wprowadzania zmian w zakładach pracy w warunkach płacowych

Jeśli zmiany warunków płacowych mają być wprowadzane w regulaminie wynagradzania, to należy je uzgodnić z zakładową organizacją związkową. Brak porozumienia ze związkami powoduje, że pracodawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian.

Natomiast jeśli chodzi o układ zbiorowy pracy, to wymaga on zarejestrowania w odpowiednim rejestrze, a zmian w nim można dokonywać przy posługiwaniu się protokołem dodatkowym. Zmiany w układzie, podobnie jak w regulaminie wynagradzania wymagają zgodny organizacji związkowej, która jest jego stroną.

Zmiana regulaminu wynagradzania z wprowadzeniem niekorzystnych dla pracownika warunków, wymagać będzie zmian w jego umowie o pracę. Natomiast korzystniejsze postanowienia układu zbiorowego wchodzą w życie od razu, zaś mniej korzystne dla zatrudnionych pracodawca wprowadza w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie lub zmiana z trybie porozumienia stron dokonywane są na podstawie właściwych przepisów Kodeksu pracy.