Jakie kwalifikacje trzeba mieć, by zostać księgowym?

Każdy zawód ma swoją charakterystykę i cechy, jakie powinien mieć pracownik, który podejmuje się jego wykonywania. Profesją związaną z ponoszeniem dużej odpowiedzialności, także natury finansowej, jest zawód księgowego. Sprawdź, jakie kwalifikacje trzeba mieć, by móc pracować w takim charakterze?

Zawód dla każdego?

W latach 2013-2014 w Polsce zostały podjęte działania deregulacyjne, w wyniku których władze ułatwiły dostęp do zawodów do tej pory regulowanych. Deregulacjom zostały poddane usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Do 9 sierpnia 2014 roku czynności składające się na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogły wykonywać tylko osoby do tego uprawnione. Księgowym mógł zostać więc ten, kto miał świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów albo certyfikat księgowy Ministra Finansów oraz biegli rewidenci i doradcy podatkowi.

Natomiast po wskazanej dacie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wszelkie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,
  • ma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Dlatego obecnie zostanie księgowym nie wymaga uzyskiwania żadnych certyfikatów i zezwoleń. Zawód ten dostępny jest więc niemal dla każdego.

Przyszłość zawodu księgowego

Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości zawód księgowego zostanie wpisany na listę zawodów regulowanych w Polsce. Związane jest to z interpelacją poselską nr 29738 w sprawie kosztów obsługi księgowej. Jeśli rzeczywiście księgowy stałby się zawodem regulowanym, to czynności określone w przepisach prawa mogłaby wykonywać tylko osoba posiadająca uprawnienia, na podstawie odpowiedniego zezwolenia, jakie uzyskiwałaby po spełnieniu ściśle określonych warunków.