Kto odpowiada za sprawozdanie finansowe?

Na koniec każdego roku obrotowego wiele firm objętych jest ustawowym obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego. To dokument odzwierciedlający kondycję finansową danej firmy. Dzień, na który przygotowuje się sprawozdanie finansowe nazywany jest dniem bilansowym. Kto odpowiada za rzetelność i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy w sprawozdaniu finansowym?

Obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego

Dokument sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego, który niekoniecznie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, przygotowują firmy, które:

 • Obowiązkowo muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Dlatego błędem jest postrzeganie sprawozdania finansowego wyłącznie w kategoriach dokumentów, jakie przygotowują spółki kapitałowe lub spółki osobowe. W wielu przypadkach sprawozdanie muszą utworzyć osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprawozdanie bilansowe powinno zawierać kilka najważniejszych elementów składowych:

 • bilans – z wykazaniem stanów aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • rachunek zysków i strat,
 • informacja dodatkowa, w tym wprowadzenie do sprawozdania finansowego i opis przyjętych zasad rachunkowości.

Do sprawozdania finansowego dołączyć należy ponadto:

 • sprawozdanie z działalności,
 • uchwałę zatwierdzającą te dokumenty,
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu strat,
 • opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta.

Kto ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego?

Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwie odpowiada kierownik jednostki, a w każdym podmiocie gospodarczym może być to inna osoba. Mogą to być:

 • członek zarządu w spółce kapitałowej,
 • jeden ze wspólników, który prowadzi sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej,
 • komplementariusz prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
 • likwidator, syndyk lub zarządca w postępowaniu upadłościowym,
 • członek organów zarządzających innych jednostek.

Odpowiedzialność za sprawozdanie ponosi konkretna firma, którego ono dotyczy, jak i kierownik takiej firmy, który ponosi odpowiedzialność osobistą. Za niezłożenie sprawozdania może zostać nałożona:

 • grzywna, którą płaci kierownik jednostki w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych,
 • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki – od miesiąca do 2 lat,
 • postępowanie przymuszające,
 • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS,
 • ustanowienie kuratora.