W jakiej formie może być prowadzona PKPiR w 2023 roku?

W ramach uproszczonej księgowości przedsiębiorcy mogą prowadzić podatkową Księgę
Przychodów i Rozchodów, w skrócie nazywaną PKPiR. W jakiej formie może być ona
prowadzona w 2023 roku?
Podstawa prawna prowadzenia PKPiR
Każdy podatnik, który rozlicza się z fiskusem na podstawie uproszczonej księgowości, czyli
PKPiR, muszą prowadzić ją zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Rozporządzenie to określa sposób, w jaki może być prowadzona księga i szczegółowe
warunki, jakim powinna ona odpowiadać.
Dopuszczalne formy prowadzenia księgi
PKPiR może być, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wspominanego
rozporządzenia, prowadzona w jednej z dwóch dopuszczalnych form:
 w postaci papierowej,
 w systemie teleinformatycznym.
Taki stan prawny pozostaje w mocy jeszcze do końca 2024 roku. Dlatego przedsiębiorcy
rozliczający swoją działalność na bazie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
powinni przygotować się do planowanych zmian.
PKPiR tylko w formie elektronicznej
Od 1 stycznia 2025 roku art. 24a ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
będzie miał nowe brzmienie. Wskazywać będzie, że podatnicy prowadzący m.in. podatkową
księgę przychodów i rozchodów będą zobowiązani do robienia tego przy użyciu programów
komputerowych. Będą musieli przesyłać ją do urzędu skarbowego za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej
wskazanej w Ordynacji podatkowej.
Art. 66 ust. 1 ustawy zmieniającej z dnia 29 października 2021 roku określa jednocześnie, że
PKPiR będą prowadzone w formie elektronicznej i przesyłane po raz pierwszy za okresu
rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu:
 31 grudnia 2024 roku – w przypadku podmiotów obowiązanych przesyłać ewidencję
JPK_VAT,
 31 grudnia 2025 roku – w przypadku pozostałych podmiotów.
Polski Ład pierwotnie zakładał, że wyłącznie elektroniczne księgi zostaną wprowadzone już
po 31 grudnia 2022 roku, ale wycofano się z tego terminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *