Czy możliwy jest split payment w walucie obcej?

Split payment, czyli płatność podzielona, obecnie jest obowiązkowa dla niektórych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Od 1 listopada 2019 roku przestała ona być płatnością dobrowolną, ale ustawodawca wprowadził obowiązek stosowania split payment w przypadku wartości brutto faktury VAT przekraczającej 15 tys. zł, gdy co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 ustawy o VAT. Ma on zastosowanie przy tym wyłącznie w odniesieniu do transakcji biznesowych, w przypadku których obiema stronami są przedsiębiorcy. Czy jednak możliwe jest dokonywanie podzielonych płatności w walucie obcej?

Prawo do split payment przy fakturze w walucie obcej

W praktyce działalności gospodarczej możliwe jest wystawianie faktur VAT w walucie obcej, choć taka faktura powinna mieć wyszczególnioną w Polsce kwotę w przeliczeniu na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub daty sprzedaży, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza. Do przeliczeń można przyjąć też ostatnio opublikowany przez EBC kurs na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeśli nabywca otrzymuje fakturę w walucie obcej, a chciałby dokonać w niej split payment, czyli podzielonej płatności za nią, może to zrobić.

Jak skorzystać ze split payment przy fakturze w walucie obcej?

Przedsiębiorca, będący nabywcą produktów i usług, w związku z uzyskaniem faktury VAT od kontrahenta w walucie obcej, może dokonać podzielonej płatności. W tym celu powinien wykonać dwa przelewy:

  • Przelew środków w kwocie netto w walucie obcej – z wykorzystaniem zwykłego przelewu.

  • Przelew środków za pomocą komunikatu przelewu w kwocie VAT przeliczonej na PLN.

Prawidłowe zlecenie komunikatu przelewu w kwocie podatku VAT z faktury w walucie obcej wymaga, by przedsiębiorca wskazał przy tym:

  • Rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a nie rachunek VAT.

  • Typ identyfikatora podatkowego, głównie NIP i jego numer.

  • Kwotę brutto – wraz z podaniem podatku VAT z faktury w PLN.

  • Kwotę podatku VAT w PLN.

  • Numer faktury VAT, której dotyczy przelew środków.

Wartość netto wskazaną na fakturze w walucie obcej podatnik zleca przy użyciu standardowego przelewu bankowego.