Czy premia regulaminowa wliczana jest do wynagrodzenia urlopowego i chorobowego?

Premia na ogół wypłacana jest pracownikom przez pracodawcę za dobre wyniki czy wypełnienie określonego planu sprzedaży. Może być to między innymi premia regulaminowa, która jednak nie jest zdefiniowana w przepisach Kodeksu pracy. Czy będzie ona zaliczana do wynagrodzenia urlopowego i chorobowego?

Jak traktowane są premie na gruncie przepisów?

Jak już zostało wspomniane, premia regulaminowa nie jest zdefiniowana w Kodeksie pracy, ale na podstawie istniejącego orzecznictwa przyjmuje się, że jest ona dodatkowym, nieobowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. Nabycie prawa do takiej premii przez zatrudnionego uzależnione jest od spełnienia konkretnych i sprawdzalnych kryteriów wskazanych w płacowych przepisach wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie wynagradzania.

Czy premia regulaminowa wliczana jest do wynagrodzenia urlopowego?

Pracownicy etatowi mają prawo do nieprzerwanego wypoczynku w ciągu roku w wymiarze 20 lub 26 dni, w zależności od ich stażu zatrudnienia. Za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym zachowują prawo do płacy, które jest wyliczane zgodnie z oszacowaną podstawą wynagrodzenia za urlop. Zgodnie z art. 172 zd. 1 Kodeksu pracy, za czas urlopu zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie wykonywał obowiązki zawodowe.

Na tej podstawie trzeba powiedzieć, że premia regulaminowa powinna być wliczana do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, jako składnik zmienny. Dla obliczenia wysokości premii regulaminowej i wliczenia jej do wynagrodzenia urlopowego należy wziąć pod uwagę przeciętne wynagrodzenie pracownika z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Premię regulaminową trzeba zakwalifikować do wynagrodzenia za urlop w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania, o ile jest ustalona w stałej stawce miesięcznej lub w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 wcześniejszych miesięcy, jeśli miesięczny poziom premii ma charakter zmienny.

Co z premią regulaminową przy wyliczaniu wynagrodzenia chorobowego?

Wynagrodzenie za czas zwolnienia lekarskiego pracownika jest wypłacane na podobnych zasadach jak wynagrodzenie urlopowe. W stosunku do wynagrodzenia chorobowego obowiązują przy tym reguły przewidziane dla zasiłku chorobowego w art. 92 Kodeksu pracy. Premię regulaminową należy pomniejszyć za okresy absencji chorobowej i uwzględnić ją w wynagrodzeniu chorobowym, w kwocie uzyskanej przez pracownika za miesiące kalendarzowe, z których owe wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy jego wymiaru.

Można powiedzieć, że premia regulaminowa wliczana jest do wynagrodzenia chorobowego, ale pod warunkiem, że jest ona zawieszona lub zmniejszona w czasie choroby