Jak opodatkowane będą umowy zlecenia w 2022 roku?

Wprowadzenie w życie wielu modyfikacji na mocy projektu Polski Ład spowodowało, że zmienił się sposób opodatkowania umów zlecenia. Zleceniobiorcy zarobią w 2022 roku mniej. Dlaczego?

Umowa zlecenie z zaliczką czy bez?

Zleceniodawcy będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od należności wynikających z umów zlecenia mają obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy według stawki 17 proc., a po przekroczeniu progu podatkowego – 32 proc., o ile zleceniobiorca złoży wniosek o pobór zaliczki w tej wysokości. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania przychód wynikający z umowy płatnik powinien pomniejszyć o koszty w wysokości 20 lub 50 proc., ustalając je od przychodu pomniejszonego o potrąconego przez płatnika w danym miesiącu składki społeczne. Pobrana zaliczka na podatek nie może być już pomniejszona o składkę zdrowotną.

Na podstawie Polskiego Ładu wprowadzono od 2022 roku możliwość złożenia przez zleceniobiorcę wniosku do zleceniodawcy o niepobieraniu od jego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, ale nie jest to opcja dla każdego. Będzie to możliwe w przypadku podatnika, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki daniny, tj. 30 000 zł. Podatnik poza dochodami z umowy zlecenia nie będzie mógł uzyskiwać od tego płatnika innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek bądź opłacane są od dochodów z działalności gospodarczej.

Kwota wolna od podatku przy umowach zlecenia

Inną zmianą dotyczącą opodatkowania umów zlecenia jest to, że wzrosła znacznie w 2022 roku kwota wolna – z 8 tys. zł do 30 tys. zł. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest ona uwzględniana bezpośrednio przy wypłacie wynagrodzenia, ale na koniec roku podatkowego wraz z rozliczeniem deklaracji PIT.

Nie jest to żadną nowością, bo dotychczas osoby zarabiające na umowach cywilnoprawnych mogły skorzystać z kwoty wolnej dopiero w ramach rozliczenia rocznego z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zlecenia opodatkowane ryczałtowo

Istnieje możliwość, by należności z umów zlecenie były opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeśli umowa zlecenia została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, o ile kwota należności określona w umowie jest nie wyższa niż 200 zł.

Wówczas od takiej sumy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych pobiera daninę w wysokości 17 proc. przychodu bez pomniejszania go o koszty uzyskania i potrącone składki społeczne. Kwoty obliczonego podatku nie zmniejsza już pobrana składka zdrowotna.