Jakie odprawy za zwolnienia grupowe w 2024 roku?

Rozwiązanie w jednym czasie umów z większą grupą pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie wymaga dopełnienia pewnych obowiązków wynikających z aktualnych przepisów. Mowa tu między innymi o konieczności zapewnienia odpowiednich odpraw. W jakiej wysokości będą one wypłacane w 2024 roku?

Podstawa prawna dla zwolnień grupowych

Pracodawca przy zwolnieniu grupowym swoich podwładnych powinien stosować się do wytycznych z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 roku. Przepisy te wskazują kiedy i w jakim trybie można dokonać zwolnienia grupowego. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy z wieloma zatrudnionymi muszą dotyczyć pracodawcy, a nie pracowników. Mogą wynikać z problemów finansowych, likwidacji stanowisk czy całego działu.

Jak kształtuje się wysokość odpraw pieniężnych w związku ze zwolnieniami grupowymi?

W związku z dokonywanym zwolnieniem grupowym pracodawca zobowiązany jest do wypłaty zwalnianym odprawy pieniężnej. Ich wysokość określają przepisy i wynoszą one tyle, co:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika, jeśli dana osoba była zatrudniona u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy w okresie od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Przy ustaleniu ostatecznej wysokości odprawy pieniężnej w takim przypadku stosuje się tożsame zasady jak przy obliczaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Jednocześnie ustalono w przepisach, że wysokość odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia grupowego nie może przekroczyć dla danego zatrudnionego 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Maksymalna wysokość odprawy za zwolnienia grupowe w 2024 roku

Z uwagi na fakt, że maksymalna wysokość odpraw grupowych uzależniona jest w danym roku od wysokości minimalnego wynagrodzenia, w 2024 roku nie będą one mogły przekroczyć kwoty:

  • 63 630 zł – w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku, gdyż wtedy kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 4240 zł;
  • 64 500 zł – w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku, ponieważ wtedy kwota minimalnego wynagrodzenia wynosić będzie 4300 zł.

Warto przypomnieć, że zastosowanie procedury zwolnienia grupowego w przedsiębiorstwie jest możliwe jedynie u tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *