Kiedy opłaca się przekształcić spółkę komandytową w jawną?

Od 2021 spółki komandytowe zostały objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT. Wszystko to z uwagi na nowelizację ustawy podatkowej. Dlatego wspólnicy takich spółek muszą z jednej strony płacić podatek PIT od dochodu wspólników, a później CIT od dochodu samej spółki. Sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną.

Zmiana zasad opodatkowania

W roku bieżącym zmieniły się zasady opodatkowania zysków wypracowanych przez spółki komandytowe. Warto podkreślić, że dotychczas ta forma prawna działalności w Polsce cieszyła się dużą popularnością, głównie z uwagi na brak konieczności odprowadzania CIT od dochodów samej spółki. Przedsiębiorcy prowadzili więc swoją działalność na bazie formy prawnej właściwej dla spółki komandytowej, której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Taki mechanizm jej funkcjonowania wybierany był nieprzypadkowo, ponieważ dzięki temu komandytariusze, którymi zwykle były osoby fizyczne w spółce, nie ponosili odpowiedzialności majątkowej za jej zobowiązania.

Przy okazji korzystali też ze zwolnienia podatkowego, ponieważ zysk spółki przypadający na komandytariusza podlegał jednokrotnemu opodatkowaniu. Teraz jednak jest inaczej, przez co ten sam zysk opodatkowany jest dwukrotnie – z jednej strony stawką 9 lub 19 proc. podatku CIT na poziomie spółki oraz podatek od wypłaty dywidendy dla komandytariuszy w wysokości 19 proc. podatku PIT. Tylko niektórzy komandytariusze mają przy tym prawo do obniżenia płaconego podatku na rzecz fiskusa.

Pułapka spółki jawnej w opodatkowaniu

Dla większości spółek komandytowych kończy się więc okres, w którym mogły płacić niskie daniny od swoich zysków. Na razie, do 1 maja 2021 roku obowiązuje okres przejściowy znowelizowanej ustawy podatkowej. Spółki szukają sposobu na to, by uniknąć podwójnego opodatkowania.

Wiele z nich decyduje się na przekształcenie dotychczasowej spółki komandytowej w spółkę jawną, która może zapewnić transparentność podatkową. Jednak istnieje jeden kłopot, ponieważ wraz ze spółkami komandytowymi podatkiem CIT w 2021 roku objęte zostały także niektóre spółki jawne. CIT płacić mają takie spółki, które spełniają warunki:

  • Jeden ze wspólników nie jest osobą fizyczną.
  • Nie złożyły przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji na ustalonym formularzu, o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio prawo do udziału w zysku spółki lub nie złożyły w terminie 14 dni informacji o zmianach dotyczących wspólników innych niż osoby fizyczne.

Pierwszą wspominaną informację o podatnikach podatku dochodowego osiągających zyski ze spółki jawnej musiały one złożyć w terminie do 31 stycznia 2021 roku. Jeśli nie dopełniono tego obowiązku, wówczas spółka jawna będzie objęta opodatkowaniem CIT, a jej wspólnicy – podatkiem PIT, co ponownie oznacza podwójne opodatkowanie dochodów.

Przekształcenie spółki komandytowej w jawną miało sens wraz z początkiem 2021 roku, kiedy spółka miała szansę na złożenie przed rozpoczęciem roku obrotowego odpowiednich informacji na ręce fiskusa.