Wypowiedzenie umowy

Jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Następuje to przez oświadczenie jednej ze stron (pracownika lub pracodawcy). Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem może dotyczyć zarówno umowy zawartej na czas określony (w tym próbnej), jak i nieokreślony.

W przypadku umów zawartych na czas określony, po upływie czasu ich obowiązywania, jeśli pracodawca nie przedłuży umowy, ta wygasa po czasie, na który została zawarta (pracodawca nie ma również w obowiązku podawania przyczyny nieprzedłużenia takiej umowy). Jeśli w trakcie obowiązywania umowy na czas określony powyżej 6 miesięcy wystąpią okoliczności uzasadniające jej rozwiązanie, wtedy okres wypowiedzenia takiej umowy jest stały i wynosi 2 tygodnie, jednak w umowie zawartej między stronami musi istnieć odpowiedni zapis przewidujący taką możliwość. W innej sytuacji (jeśli nie ma możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron, pracownik jest zobowiązany do świadczenia stosunku pracy do końca trwania podpisanej umowy). Szczególnym przypadkiem umowy na czas określony jest umowa na zastępstwo, wtedy czas wypowiedzenia takiej umowy (bez względu na jaki czas została zawarta) wynosi 3 dni robocze. W przypadku umów na okres próbny – nawet jeśli w umowie nie ma informacji o okresie wypowiedzenia, stosowane są przepisy Kodeksu Pracy, według których taka umowa może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron w dowolnym momencie, a długość okresu wypowiedzenia zależy od długości jej trwania.

W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony okres wypowiedzenia takiej umowy o pracę zależny jest od tego jak długo dany pracownik zatrudniony jest u jednego pracodawcy (2 tygodnie wypowiedzenia jeśli okres ten jest mniejszy niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – gdy jest dłuższy niż pół roku, 3 miesiące wypowiedzenia – gdy pracownik zatrudniony był co najmniej 3 lata). Pracownicy (a niekiedy i pracodawcy) bardzo często mają problem ze wskazaniem początkowego i końcowego dnia okresu wypowiedzenia. Dla wypowiedzenia liczonego w miesiącach, momentem jego rozpoczęcia jest pierwszy dzień kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie, a sam okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące(bez względu czy są to miesiące 29-dniowe czy 31-dniowe). Dla wypowiedzenia liczonego w tygodniach, momentem rozpoczęcia jego trwania jest pierwsza niedziela po dniu złożenia wypowiedzenia. Jeśli pracownikowi wypowiedzenie zostało wręczone w piątek 4.marca, to okres jego tygodniowego wypowiedzenia mija 12. marca, a dwutygodniowego – 19. marca. Sobota jest zawsze ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Dla okresu wypowiedzenia liczonego w dniach, za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia.

Jeśli w drodze porozumienia stron pracownik i pracodawca uzgodnią inny okres wypowiedzenia niż wskazany w umowie, wtedy jest on obowiązujący niezależnie od umowy i obowiązujących przepisów prawa pracy.