Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Kto może stosować preferencyjną stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z dostępnych dla przedsiębiorców metod opodatkowania ich działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT. Istnieje kilka stawek podatkowych ryczałtu i obejmują one skalę od 2 do 20 proc. Którzy przedsiębiorcy będą płacić podatek dochodowy według najniższych możliwych stawek ryczałtowych? Więcej

Jakie są konsekwencje niezłożenia PIT?

Każdy polski rezydent podatkowy zobowiązany jest do rozliczenia się z fiskusem z całości swoich przychodów lub dochodów, które opodatkowane są podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne płacą podatek dochodowy od osób fizycznych i składają w odpowiednich, ustawowo wskazanych terminach deklaracje PIT do urzędu skarbowego. Granicznym terminem dla większości podatników jest 30 kwietnia dla rozliczeń z poprzedniego roku podatkowego. Jakie jednak czekają konsekwencje na tych, którzy spóźnią się ze złożeniem swojego zeznania PIT? Więcej

Umowy etatowe i nieetatowe – sposób na zlikwidowanie umów zlecenie?

W Kodeksie pracy projektowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy znalazły się propozycje wdrożenia w Polsce dwóch form zatrudniania pracowników, które miałyby zastąpić wszystkie inne. Propozycja wygląda w ten sposób, że pojawiłyby się na rynku pracy wyłącznie dwa rodzaje umów: umowy etatowe i nieetatowe. Kiedy mają one znaleźć swoje zastosowanie? Więcej

Kiedy można zastosować 0 proc. stawki VAT przy WDT?

W przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w skrócie WDT można zastosować 0 proc. stawkę VAT, ale konieczne jest spełnienie pewnych, określonych przepisami warunków. Jakie wymogi trzeba zrealizować?

Warunki uprawniające do 0 proc. stawki VAT w WDT

Podstawą do zastosowania 0 proc. stawki VAT przy WDT jest ustawa o VAT. W art. 42. ust. 1 tejże ustawy wskazano, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów co do zasady podlega opodatkowaniu stawką VAT 0% w przypadku łącznego spełnienia trzech warunków:

  • nabywca powinien posiadać ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy,
  • podatnik przed końcem terminu do złożenia deklaracji podatkowej ma w swojej dokumentacji dowody, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE,
  • podatnik składający deklarację podatkową jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Jak rozumieć wymóg dokumentacji związanych z dokonaniem dostawy towarów do innego kraju UE?

W przypadku WDT należy przedstawić dokumenty, które będą to potwierdzały. Mogą mieć one formę dokumentów przewozowych czy specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, ale też akceptowalna jest korespondencja handlowa z nabywcą, dokument potwierdzający zapłatę za towar oraz dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru.

W ustawie o VAT wymieniono podstawowy katalog dokumentów, ale nie jest on zamknięty. Organy skarbowe mogą dopuścić jako dowód właściwie wszystko, co może wyjaśnić sprawę, a nie jest sprzeczne z prawem.