Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Jakich wypłat można dokonywać z konta zajętego przez urząd skarbowy?

Urząd skarbowy może prowadzić egzekucję należności z tytułu płatności publiczno-prawnych. Jeśli ma problem ze ściągnięciem zaległości podatkowej, może zająć wierzytelność z rachunków bankowych podatnika. W tym celu wysyła do banku zawiadomienie o konieczności dokonania blokady określonej kwoty. Czy podatnik jednocześnie traci całkowicie dostęp do konta, czy jednak może dokonywać pewnych wypłat? Więcej

Kto może stosować preferencyjną stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z dostępnych dla przedsiębiorców metod opodatkowania ich działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT. Istnieje kilka stawek podatkowych ryczałtu i obejmują one skalę od 2 do 20 proc. Którzy przedsiębiorcy będą płacić podatek dochodowy według najniższych możliwych stawek ryczałtowych? Więcej

Jakie są konsekwencje niezłożenia PIT?

Każdy polski rezydent podatkowy zobowiązany jest do rozliczenia się z fiskusem z całości swoich przychodów lub dochodów, które opodatkowane są podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne płacą podatek dochodowy od osób fizycznych i składają w odpowiednich, ustawowo wskazanych terminach deklaracje PIT do urzędu skarbowego. Granicznym terminem dla większości podatników jest 30 kwietnia dla rozliczeń z poprzedniego roku podatkowego. Jakie jednak czekają konsekwencje na tych, którzy spóźnią się ze złożeniem swojego zeznania PIT? Więcej

Umowy etatowe i nieetatowe – sposób na zlikwidowanie umów zlecenie?

W Kodeksie pracy projektowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy znalazły się propozycje wdrożenia w Polsce dwóch form zatrudniania pracowników, które miałyby zastąpić wszystkie inne. Propozycja wygląda w ten sposób, że pojawiłyby się na rynku pracy wyłącznie dwa rodzaje umów: umowy etatowe i nieetatowe. Kiedy mają one znaleźć swoje zastosowanie? Więcej

Kiedy można zastosować 0 proc. stawki VAT przy WDT?

W przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w skrócie WDT można zastosować 0 proc. stawkę VAT, ale konieczne jest spełnienie pewnych, określonych przepisami warunków. Jakie wymogi trzeba zrealizować?

Warunki uprawniające do 0 proc. stawki VAT w WDT

Podstawą do zastosowania 0 proc. stawki VAT przy WDT jest ustawa o VAT. W art. 42. ust. 1 tejże ustawy wskazano, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów co do zasady podlega opodatkowaniu stawką VAT 0% w przypadku łącznego spełnienia trzech warunków:

  • nabywca powinien posiadać ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy,
  • podatnik przed końcem terminu do złożenia deklaracji podatkowej ma w swojej dokumentacji dowody, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE,
  • podatnik składający deklarację podatkową jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Jak rozumieć wymóg dokumentacji związanych z dokonaniem dostawy towarów do innego kraju UE?

W przypadku WDT należy przedstawić dokumenty, które będą to potwierdzały. Mogą mieć one formę dokumentów przewozowych czy specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, ale też akceptowalna jest korespondencja handlowa z nabywcą, dokument potwierdzający zapłatę za towar oraz dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru.

W ustawie o VAT wymieniono podstawowy katalog dokumentów, ale nie jest on zamknięty. Organy skarbowe mogą dopuścić jako dowód właściwie wszystko, co może wyjaśnić sprawę, a nie jest sprzeczne z prawem.