Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Na czym polega split payment i kiedy będzie obowiązywał w Polsce?

Split payment jest mechanizmem podzielonej płatności, jaki w wielu krajach obowiązuje w zakresie podatku VAT. Wkrótce zacznie funkcjonować także i w Polsce, przez co przyczyni się do uszczelnienia całego systemu podatkowego.

Zasady funkcjonowania split payment

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że split payment to mechanizm podzielonej płatności, polegający na tym, że każda płatność za nabyty towar lub usługę będzie podzielona na:

  • kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wpływającą na rachunek rozliczeniowy lub rozliczaną w inny sposób,

  • kwotę odpowiadającą wartości podatku VAT, która będzie płacona na specjalnie stworzony w tym celu rachunek VAT.

Takie płatności realizowane są wyłącznie przez płatników podatku VAT w transakcjach B2B, czyli pomiędzy przedsiębiorcami.

Z rachunku VAT przedsiębiorcy nie będą mogli korzystać w sposób dowolny. Rachunek założony w banku lub w SKOK-u będzie własnością podatnika, ale będzie on mógł ze środków zgromadzonych na nim zapłacić jedynie zobowiązanie z tytułu podatku VAT do urzędu skarbowego lub dokonać zapłaty kwoty odpowiadającej wartości podatku VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

Od 1 kwietnia 2018 roku w Polsce

W Polsce system split payment będzie dobrowolny, a jeśli nawet przedsiębiorca decyduje się na taki tryb rozliczania płatności, może wskazać dowolne faktury, które w ten sposób rozliczy. Zachętą dla płatników podatku VAT dla korzystania z mechanizmu split payment będzie to, że w stosunku do jego uczestników nie będą stosowane przepisy związane z niektórymi sankcjami oraz o odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT.

Ministerstwo finansów chciało wprowadzić taki system podzielonych płatności w Polsce, aby przeciwdziałać w bardziej wszechstronny i skuteczny sposób nadużyciom i oszustwom podatkowym, a przy tym eliminować ryzyko niepłacenia podatków VAT.

Czy pracodawca może zmienić termin wypłaty wynagrodzenia pracownikowi?

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacać wynagrodzenie dla swoich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę co najmniej raz w miesiącu. Informację o terminie wypłaty pensji pracodawca powinien zawrzeć w układzie zbiorowym, w regulaminie pracy lub w informacji dołączanej do umowy o pracę. Czy termin wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie? Więcej

Czy pracodawca może zwolnić członka związku zawodowego w zakładzie pracy?

Związek zawodowy powoływany jest w zakładzie pracy w celu ochrony i reprezentowania pracowników, ich interesów zawodowych i socjalnych. To organizacja ludzi pracy, której wolność tworzenia i działania zapewnia Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ratyfikowana przez Polskę Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 98 oraz ustawa o związkach zawodowych. Działacze związkowi korzystają ze szczególnej ochrony w pracy. Czy można ich zwolnić? Więcej

Czy nowe uprawnienia PIP oznaczają koniec umów śmieciowych?

Państwowa Inspekcja Pracy nabyła nowe uprawnienia, w związku ze złożonym w Sejmie projektem ustawy. Zakłada on, że inspektor PIP będzie mógł w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w danym zakładzie pracy, wydać jednocześnie natychmiastowy nakaz zamiany umowy śmieciowej na umowę kodeksową. Czy w związku z tym skończy się problem nadużywania przez pracodawców umów terminowych, umów zlecenie i umów o dzieło? Więcej

Prace uciążliwe i niebezpieczne dla kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży mogą wykonywać obowiązki zawodowe, ale pracodawca musi zapewnić im odpowiednie warunki pracy i powierzać tylko takie zadania, które są zgodne z wykazem prac dopuszczonych do wykonania przez ciężarne pracownice oraz kobiety karmiące dziecko piersią.

Zamknięty katalog prac wzbronionych

Z dniem 1 maja 2017 roku weszły w życie postanowienia rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Rozporządzenie potwierdza w większości dotychczasowe i wprowadza nowe środki wspierające poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży i matek karmiących w miejscu pracy. Ustawodawca określił w nim prace, które nie powinny wykonywać takie kobiety, z uwagi na niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub laktację.

Prace zabronione dla kobiet w ciąży

Rozporządzenie określa, że kobiety w ciąży nie mogą wykonywać takich prac jak:

  • prace fizyczne wymagające nadmiernego wysiłku fizycznego – związane z podnoszeniem, przenoszeniem i wykonywaniem czynności w określonej pozycji ciała, ładunków cięższych niż 3 kg (ręczne przenoszenie),

  • prace fizyczne związane z przewożeniem ładunków na wózku jednokołowym lub wielokołowym poruszanym ręcznie.

Kobiety karmiące piersią nie mogą wykonywać pracy polegającej na przenoszeniu i podnoszeniu ładunków, ważących więcej niż 6 kg przy pracy stałej oraz do 10 kg przy pracy dorywczej.

Od 1 maja 2017 roku uległy zmianom zasady zatrudniania kobiet w ciąży w pracy biurowej, związanej z wykonywaniem obowiązków zawodowych przed monitorem komputera. Ciężarna może pracować przy komputerze przez maksymalnie 8 godzin dziennie, ale należy jej zapewnić 10-minutową przerwę po każdych 50 minutach pracy. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy. Realnie więc ciężarna wykonuje pracę przez 6 godzin i 40 minut w czasie całego dnia pracy.

Kobieta w ciąży może pracować w pozycji stojącej, ale zgodnie z rozporządzeniem nie może pozostawać w tej pozycji dłużej niż przez 3 godziny w czasie zmiany roboczej, a jednorazowo może stać nie dłużej niż kwadrans, po czym musi mieć przerwę takiej samej długości.