Kategoria: Działalność gospodarcza

Nowe obowiązki dotyczące składania sprawozdań finansowych do KRS od 2015 roku.

Kontrolę nad terminowym składaniem sprawozdań finansowych i innych dokumentów, które przekazywane są do akt rejestrowych pełni sąd rejestrowy. Dotąd kontrola ta nie była zbyt udana, gdyż w praktyce istnieje grupa podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązku składania sprawozdań finansowych. Więcej

Leasing

Przedmiotem umowy leasingu mogą być zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, które zostały ściśle określone w umowie zawartej pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą. Sama umowa leasingu stanowi dla leasingodawcy swoiste zobowiązanie w obszarze działalności swojego przedsiębiorstwa poprzez które musi nabyć określoną rzecz od określonego zbywcy, na określonych warunkach i zobowiązuje się do oddania tej rzeczy leasingobiorcy, umożliwiając mu używanie tej rzeczy, pobieranie pożytków przez określony czas. Leasingobiorca natomiast, zawierając umowę leasingu zobowiązuje się do zapłaty leasingodawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, które w sumie jest równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego, którym jest leasingodawca. Więcej

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

Wówczas, gdy środek trwały zostanie jednorazowo zamortyzowany i dodatkowo jego ulepszenie miało miejsce w tym samym roku podatkowym co odpis amortyzacyjny, to nakładami finansowymi przeznaczonymi na ten cel można obciążyć koszty podatkowe w formie jednorazowego odpisu. Taka forma obciążenia kosztów nie jest możliwa, gdy do ulepszenia dojdzie w kolejnych latach. Więcej

Nowe zasady odpowiedzialności za wady dzieła i robót budowlanych

Z dniem 25 grudnia 2014 roku nastąpiła zmiana zasad odpowiedzialności z rękojmi za wady przy sprzedaży. Owe przepisy mają również wpływ na odpowiedzialność z rękojmi za wady dzieła i robót budowlanych. Wydłużeniu uległ termin odpowiedzialności, zmienione również zostały uprawnienia i roszczenia inwestora w przypadku, gdy ujawnione zostaną wady. Więcej

Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży w księgach rachunkowych

Przychodem ze sprzedaży jest uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczych korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzają do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Taka definicja zawarta została w ustawie o rachunkowości, w art., 3 ust 1 pkt 30. W przepisach ustawy o rachunkowości nie ma zawartych innych, poza wspomnianą definicją, szczegółowych zasad w zakresie rozpoznawania przychodów. Odgórnie wiadomym jest, że przy ustalaniu wysokości przychodu bilansowego należy kierować się zasadami rachunkowości: wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną, zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożnej wyceny. W księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego należy ujmować w postaci zapisu każde zdarzenie, które miało miejsce w tym okresie sprawozdawczym. Więcej

Jak dać dłużnika do komornika

Zanim sprawa niespłaconego długu trafi do komornika, odbywa się postępowanie sądowe. Sąd na tym etapie bada sprawę i wydaje tytuł wykonawczy, który jest dokumentem potwierdzającym istnienie obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej i zawierający nakaz zapłaty tej kwoty. Następuje sprawdzanie umowy, czy wynika z niej obowiązek zapłaty, wysokość kwoty do zapłaty, czy została prawidłowo naliczona ona oraz odsetki i pozostałe koszty. Po zakończeniu sprawy przed sądem i wydaniu przez niego tytułu wykonawczego, wierzyciel może skierować sprawę do komornika i rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Więcej

Leasing czy raty?

Na rynku finansowym dostępnych jest obecnie mnóstwo form finansowania, które można dopasować praktycznie dla każdego rodzaju inwestycji. Leasing powoli zaczyna wypierać kredyt. Jednak odpowiedź na pytanie, które ze źródeł finansowania korzystniej jest wybrać, nie jest taka jednoznaczna. Na wybór wpływa wiele czynników, między innymi wielkość przedsiębiorstwa, cel inwestycji, branża, koszty…oraz wiele innych. Więcej

Aport

            Przepisy Kodeksu spółek handlowych zezwalają na wnoszenie do spółki wkładów w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej – właśnie aportu. Aportem, jest taki wkład, który jest „niepieniężny”, czyli nie ma postaci określonych znaków pieniężnych, czy postaci bezgotówkowej pieniądza bankowego. Fakt wniesienia aportu do spółki ma mieć odzwierciedlenie we wniosku wnoszonym do sądu rejestrowego i w stosownym sprawozdaniu, które powinno być sporządzone przez założycieli. Więcej